Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.

Vzorový formulář pro uplatnění práv dle GDPR

Společnost Den Braven Czech and Slovak a.s., se sídlem Úvalno 353, 793 91, IČ: 26872072 DIČ: CZ26872072, Zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 2951 u Krajského soudu v Ostravě, emailová adresa: info@denbraven.cz, telefon: +420 800 888 546, webové stránky: www.denbraven.cz dále také „Společnost“), jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), považuje za jednu ze svých prvořadých povinností ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů, které zpracováváme. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy s řádnou péčí v souladu povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a snažíme se je v co nejvyšší možné míře chránit.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků – odběratelů zboží Společnosti a zájemců o uzavření smlouvy se Společností (dále jen „zákazník“) kteří jsou fyzickými osobami. Jejich cílem je přiblížit Vám (subjektům údajů), jakým způsobem s osobními údaji nakládáme, jak je shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a jak chráníme důvěrnost Vašich osobních údajů, a naplnit tak naši informační povinnost dle čl. 13 a násl. GDPR.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@denbraven.cz.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Vzhledem k povaze naší činnosti shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

identifikační údaje – zejména:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • u podnikatele také adresa sídla, IČ a DIČ
 • adresa dodání, liší-li se od adresy bydliště či sídla

kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem, zejména:

 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

další údaje související s poskytováním služeb, zejména:

 • bankovní spojení
 • záznamy komunikace se zákazníkem
 • informace o objednaném či dodávaném zboží nebo službě

Zdroj osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete nejčastěji vyplněním objednávkového nebo registračního formuláře na webových stránkách společnosti, dále při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, a to zejména v rámci jednání před uzavřením smlouvy, při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s jejich realizací, a při dalším jednání a komunikací se Společností.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Existuje více právních základů, které nás opravňují zpracovávat Vaše osobní údaje, vždy však musí být naplněn alespoň jeden z nich, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali oprávněně. K určitému zpracování osobních údajů nás opravňují právní předpisy, jde zejména o případy, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo kdy je zpracování nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo máme ke zpracování oprávněný zájem. V ostatních případech potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů za konkrétním účelem.

Uvedené případy jsou podrobněji ve vztahu ke Společnosti popsány níže.

Zpracovávání bez Vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností.

Jedním ze základních důvodů pro oprávněné zpracování Vašich osobních údajů Společností je skutečnost, že je zpracování nezbytné pro plnění práv a povinností ze smlouvy, kterou jste se Společností uzavřel, anebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje specifikované výše zpracováváme zejména za účelem:

 • za účelem jednání před uzavřením smlouvy a uzavření smlouvy, nejčastěji jde kupní smlouvy týkající se prodeje zboží (dále jen „Smlouvy“), a to pouze po dobu trvání těchto jednání, není-li následně jiný titul pro zpracování osobních údajů, jak jsou tyto popsány dále
 • za účelem řádné realizace práv a povinností ze Smluv a kontroly plnění:
  • vystavení daňového dokladu za účelem vyúčtování ceny dodaného zboží nebo poskytnuté služby
  • úhrady ceny dodaného zboží nebo poskytnutých služeb
  • příprava dokumentů souvisejících se Smlouvou
  • komunikace v průběhu plnění Smlouvy
  • reklamačního řízení a uplatňování odpovědnosti za vady zboží a služeb
  •  sledování platební morálky zákazníků
  • vymáhání pohledávek za zákazníky
 • za účelem vedení uživatelského účtu, pokud jste jej formou registrace zřídili

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů.

Dále jsme oprávněni zpracovávat údaje zejména v případech, je-li to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby.

V některých případech rovněž můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám práv se zohledněním toho, že se o případném nároku nemusíme dozvědět ihned.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné, avšak zpracování těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu a řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy a plnit své zákonné povinnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu.

Konkrétní podmínky udělení souhlasu jsou uvedeny v podmínkách souhlasu, zejména účel a doba zpracování osobních údajů.

Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Společností poskytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou uzavření smlouvy se Společností.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. To znamená, že Společnost stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Společnost při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Některé tyto subjekty jsou sami v roli správce, jiní v roli zpracovatele, kteří pak zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů. Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.  S každým dodavatelem v roli zpracovatele osobních údajů máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zajistili co nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů.

Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáváme zejména poskytovatelům IT služeb, advokátní kanceláři a příslušným orgánům veřejné správy, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon.

Společnost prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny před únikem a zneužitím a Společnost přijímá technická a organizační opatření, aby zajistila co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro uvedené účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, jak bylo specifikováno výše u jednotlivých účelů zpracování.

Lze shrnout, že Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu vedení uživatelského účtu, pokud jste provedli registraci na webové stránce Společnosti. Po skončení smluvního vztahu nebo zrušení uživatelského účtu zpracováváme údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo plnění povinností stanovených právními předpisy. Oprávněným zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy; pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce. Při plnění povinností stanovených právními předpisy zpracováváme osobní údaje po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služby, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu, pak budeme osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání tohoto souhlasu.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo na přenositelnost údajů
 6. právo vznést námitku proti zpracování
 7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování
 8. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
 9. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 GDPR.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování znamená, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR.

Právo odvolat souhlas znamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například prostřednictvím e-mailu z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo písemně formou dopisu, kde vždy uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@denbraven.cz. Za tím účelem a pro urychlení vyřízení žádosti doporučujeme využít Vzorový formulář pro uplatnění práv dle GDPR, obsažený v závěru těchto informací (dále jen „Formulář“). Společnost má právo v odůvodněných případech žádat přiměřené prokázání identity žadatele, a to za účelem ochrany subjektů údajů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů.

Společnost do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, Společnost Vás informuje nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotí-li Společnost žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením poplatku Vás Společnost informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádáme Vás, ať veškeré změny osobních údajů oznamujete bez zbytečného odkladu naší Společnosti na emailové adrese: info@denbraven.cz, kde uvedete alespoň Vaše jméno, příjmení a datum narození, a sdělíte, že došlo na Vaší strany ke změně osobních údajů. Za tím účelem a pro urychlení vyřízení žádosti doporučujeme využít Formulář. V návaznosti na to bez zbytečného odkladu provedeme změnu osobních údajů, aby osobní údaje byly vždy přesné a správné.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2021

Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme web upravovat tak, abyste ho mohli využívat co nejefektivněji.

Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Tyto cookies jsou označovány jako dočasné.

Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Těmto cookies se říká trvalé. Trvalé cookies slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webu.

Na našem webu používáme pouze cookies nezbytné pro fungování našeho webu, analytické cookies, které nám pomáhají vyhodnocovat, co Vás zajímá a marketingové cookies, jak jsou popsány dále.

Nezbytné cookies

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nazýváme nezbytné, jejich využití je pouze dočasné a nám pomáhají:

 • identifikovat Vás i při opětovných návštěvách;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
 • se zajištěním bezpečnosti a ochrany Vašich dat, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a to pro správnou funkci našich webových stránek, pro přenos zpráv a poskytování služeb, včetně zajištění bezpečné komunikace. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytnout naše služby. Tyto cookies jsme oprávněni používat bez Vašeho souhlasu, jinak by náš web nefungoval.

Analytické cookies

Tyto cookies jsou anonymní a nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu
 • vytvářet statistiky a přehledy

Za účelem analýzy Vašeho chování na webu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu informace v anonymizované podobě prostřednictvím analytického nástroje:

Tyto cookies jsme oprávněni používat pouze s Vašim souhlasem, který udělíte po našem upozornění klikem na tlačítko „OK, souhlasím“. Využití těchto cookies lze následně kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí, které najdete v zápatí webu, čímž je Váš souhlas s jejich použitím odvolán. Svůj souhlas můžete uvedeným postupem odvolat kdykoli, přičemž můžete také vypnout tuto funkci v sekci Nastavení soukromí.

Marketingové cookies

Slouží k personalizaci reklam a remarketingu. Třetím stranám umožňujeme uložit cookies, které mohou sloužit:

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme na základě Vašeho souhlasu reklamním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.

Sociální a reklamní sítě, které využíváme, jsou:

Tyto cookies třetích stran jsme oprávněni používat a předávat Vaše údaje reklamním sítím pouze s Vaším souhlasem, který udělíte po našem upozornění klikem na tlačítko „OK, souhlasím“. Využití těchto cookies lze následně kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí, které najdete v zápatí webu, čímž je Váš souhlas s jejich použitím odvolán. Svůj souhlas můžete uvedeným postupem odvolat kdykoli, přičemž můžete také vypnout tuto funkci v sekci Nastavení soukromí.

Další informace

Detailní nastavení cookies, zahrnující také jejich omezení zpracování a blokování souborů cookies, si můžete nastavit v sekci Nastavení soukromí, kterou naleznete v zápatí našeho webu.

V souvislosti se zpracováním cookies ze strany naší společnosti máte dále práva na: přístup ke cookies, výmaz cookies, úpravu, doplnění a opravu cookies, omezení zpracování a právo podat stížnost k ÚOOÚ.

Používání souborů cookies můžete zablokovat i nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že zablokováním všech souborů cookies (což zahrnuje i technické cookies, které jsou pro fungování webových stránek nezbytné) je možné, že Vám web nebude fungovat správně a my Vám nebudeme moci poskytnout Vámi požadovanou službu.

Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2022