Den Braven Katalog Epoxy systém EPOXIN F1100 DRY FAST

EPOXIN F1100 DRY FAST

Přidat do oblíbených
již od 2 539,79  s DPH

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %) se zrychleným vytvrzováním. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %) se zrychleným vytvrzováním. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

 • velmi krátký vytvrzovací čas
 • aplikace i za nízkých teplot (min. +5 °C)
 • krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
 • velmi dobrá penetrační schopnost
 • snadná aplikace
 • vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
 • vysoká přídržnost k podkladu

Použití

 • pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
 • pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
 • penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
 • povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloCelková hmotnost (A+B)ObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
EXF11054,4 kgplechové obalytransparentnívolně8595100168504
2 099,00  bez DPH
2 539,79  s DPH
EXF110230 kgsoudek a kanystrtransparentnívolně8595100167873
12 599,00  bez DPH
15 244,79  s DPH
EXF1101575 kgsudytransparentnívolně8595100167866
238 097,00  bez DPH
288 097,37  s DPH