Hybridní protipožární tmel

Přidat do oblíbených
již od 244,42  s DPH

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi hybridu. Hybridní tmel poskytuje až 4 hodinovou ochranu proti požáru v lineárních spárách, kde nabízí 25 % dilatační schopnost. Tento hybridní tmel může být také použit v horizontálních spárách a mezi stěnou a podlahou nebo stropem, kde vytvoří bezpečné utěsnění.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi hybridu. Hybridní tmel poskytuje až 4 hodinovou ochranu proti požáru v lineárních spárách, kde nabízí 25 % dilatační schopnost. Tento hybridní tmel může být také použit v horizontálních spárách a mezi stěnou a podlahou nebo stropem, kde vytvoří bezpečné utěsnění.

Charakteristika

 • zadržuje oheň, zpomaluje hoření
 • vysoká přilnavost na různé stavební materiály
 • po vytvrzení přetíratelný, vhodnými protipožárními nátěry, nekorozní
 • odolný vůči škůdcům, UV záření, vodě a počasí
 • bez zápachu

Použití

 • pro interiéry – vhodný pro spáry mezi stěna/strop a stěna/podlaha
 • tmelení spár sádrokartonových protipožárních konstrukcí
 • použitelný ve spárách až do 30 mm
 • požáru odolný dle EN 1366-4 až 240 minut v otvoru širokém 30 mm
 • dbejte na správný výběr produktů dle klasifikačního a testovacího protokolu
 • pro spáry široké do 10 mm platí poměr 1:1 s minimální hloubkou a šířkou 5 mm, pro spáry širší než 10 mm hloubka = šířka vydělena 3 a přičteno 6 mm
 • dbejte na správný výběr produktů dle klasifikačního a testovacího protokolu

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par, aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Obsah nebo nádobu likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními, mezinárodními předpisy.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
FP500290 mlkartušebílá12 ks8711595180894
202,00  bez DPH
244,42  s DPH
Oblíbené 0