Den Braven Katalog produktů Autoprodukty Spreje Sněhové řetězy (SNOW CHAINS)

Sněhové řetězy (SNOW CHAINS)

Přidat do oblíbených
již od 158,51  s DPH

Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních podmínkách dočasně poskytuje vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční přilnavosti zabraňuje prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného vozidla.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie , , Štítky ,

Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních podmínkách dočasně poskytuje vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční přilnavosti zabraňuje prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného vozidla.

Identifikace nebezpečnosti

DISTYK Snow chains

GHS02 GHS07 GHS09
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Isobutan, Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, propan, Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA20902DEU400 mlaerosolový sprej12 ks8595100162588
131,00  bez DPH
158,51  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny