DenBit AQUA STOP bitumenová opravná hmota

Přidat do oblíbených
již od 263,78  s DPH

Je již hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mokrém podkladu. Druhy podkladů: beton, zdivo, omítky, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele. Spotřeba 1 kg/m2 v 1 vrstvě při tloušťce 1,0 mm.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Je již hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mokrém podkladu. Druhy podkladů: beton, zdivo, omítky, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele. Spotřeba 1 kg/m2 v 1 vrstvě při tloušťce 1,0 mm.

Charakteristika

 • asfalto-kaučuková hmota vyztužená vlákny
 • na vlhký i mokrý podklad
 • odolná vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám, zásadám a agresivním látkám obsažených v zemině
 • velmi snadná aplikace
 • lze aplikovat i za deště
 • vytěsňuje vodu a přilne k podkladu i pod vodou
 • trvale plastická i při velkých tepelných rozdílech
 • pro použití v kontaktu s polystyrenem (teplota nesmí přesáhnout 25 °C)

Použití

 • oprava poškozených míst a vyplňování úbytků střešních krytin (zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků u mírně vlhkých a suchých podkladů apod.)
 • provádění místního utěsnění hydroizolace
 • elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb (vodní jímky s betonovou přítlačnou deskou – těsnění vanového typu)
 • podpora systémového těsnění všech průchodů přes stavební konstrukce

Identifikace nebezpečnosti

DenBit AQUA STOP Bitumenová opravná hmota

GHS02
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303/361/353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P403/233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatické

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
11019BI1 kgplechovkačerná100 ks8595100140555
218,00  bez DPH
263,78  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
11020BI3 kgplechovkačerná144 ks8595100140562
461,00  bez DPH
557,81  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny