Primer ALFA

Přidat do oblíbených
již od 117,37  s DPH

Jednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytváří adhezní můstek mezi následnými vrstvami.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytváří adhezní můstek mezi následnými vrstvami.

Charakteristika

  • pro zpevnění a sjednocení savosti sádrových a cementových povrchů
  • podklad dokáže zcela uzavřít
  • pro lepší přídržnosti samonivelačních stěrek jak na bázi sádry, tak i cementu
  • penetrace vhodná při aplikaci cementu na sádru

Použití

  • pod nivelační hmoty na bázi sádry a cementu
  • pro penetrování velmi savých podkladů
  • výborný jako nátěr pro pórobetony, plynosilikáty a velice pórovité podklady
  • pro kritické a velmi sprašné povrchy
  • penetrování omítek, stěrek, malt, nátěrů a potěrů

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
57350Q1 lláhevmléčně bílá6 ks504 ks8595100161727
97,00  bez DPH
117,37  s DPH
Není skladem
57352Q5 lkanystrmléčně bílávolně96 ks8595100161734
456,00  bez DPH
551,76  s DPH
Není skladem