Den Braven Katalog produktů Asfaltové hmoty DenBit Disperzní hmoty DenBit 2K Hydrobit Fast – Rychletuhnoucí asfaltová stěrka

2K Hydrobit Fast – Rychletuhnoucí asfaltová stěrka

Přidat do oblíbených
již od 3 023,79  s DPH

Pro hydroizolace základů staveb, provádění protivlhkostních izolací podlah sklepů, garáží, teras, balkónů apod., také pro lepení soklového EPS, XPS. Odolává vlivu slabých kyselin a zásad z půdy. Penetrace podkladu se provádí pomocí DenBit Disper AS (ředit 1:9) nebo Disper A (neředit). Přibližná spotřeba 2 kg/m2 v 1 vrstvě (tloušťka vrstvy cca 2 mm).

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Pro hydroizolace základů staveb, provádění protivlhkostních izolací podlah sklepů, garáží, teras, balkónů apod., také pro lepení soklového EPS, XPS. Odolává vlivu slabých kyselin a zásad z půdy. Penetrace podkladu se provádí pomocí DenBit Disper AS (ředit 1:9) nebo Disper A (neředit). Přibližná spotřeba 2 kg/m2 v 1 vrstvě (tloušťka vrstvy cca 2 mm).

Charakteristika

  • rychlé schnutí 3-5 hodin (dle tloušťky vrstvy a teploty)
  • bezpečná v kontaktu s polystyrenem, lze lepit EPS
  • také na svislé stěny, nestéká
  • bez obsahu rozpouštědel
  • odolná vůči slabým kyselinám a zásadám z půdy
  • vysoká pružnost

Použití

  • silnovrstvá hydroizolace základů staveb
  • lepení soklového EPS, XPS, pro větší namáhání zeminou se doporučuje kotvit talířovými hmoždinkami
  • provádění protivlhkostních izolací hrubých podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemní části budov před vlhkostí

Identifikace nebezpečnosti

2K HYDROBIT FAST Rychleschnoucí asfaltová stěrka (složka A)

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, Hydroxid draselný

2K HYDROBIT FAST Rychleschnoucí asfaltová stěrka (složka B)

GHS07 GHS05
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Portlandský cement, Kouřový prach, portlandský cement

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
11025BI30 kgkbelíktmavě hnědá až černá18 ks8595100154927
2 499,00  bez DPH
3 023,79  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny