Bílá pružná pěna ELASTIC 3D

Přidat do oblíbených
již od 260,15  s DPH

Špičkový výrobek s moderní recepturou, který vyniká svou extrémní pružností. Vhodná nejen pro dřevostavby a nízkoenergetické domy, ale i na místa s požadavkem na vysokou pružnost a zvukovou izolaci.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie , , , Štítek

Špičkový výrobek s moderní recepturou, který vyniká svou extrémní pružností. Vhodná nejen pro dřevostavby a nízkoenergetické domy, ale i na místa s požadavkem na vysokou pružnost a zvukovou izolaci.

Charakteristika

 • vhodná kombinace s interiérovými a exteriérovými těsnicími okenními pásy
 • velice nízká nasákavost
 • extrémní a trvalá pružnost > 25 %, vzduchotěsná
 • ve své kategorii pěn nejlepší čas řezatelnosti
 • rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
 • zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
 • vysoká plnící schopnost, dobrá zvuková a tepelná izolace
 • vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.
 • eliminace tepelných mostů v podhledech podkrovních prostorů v napojení na obvodové zdivo
 • díky sněhově bíle barvě snadná rozeznatelnost o použití Pružné pěny na stavbě

Použití

 • montáže otvorových výplní (okna, výkladce, dveře, vrata)
 • bez páskových komponentů do prostředí s menší produkcí vodní páry
 • výhodná volba do nízkoenergetických (NED) a pasivních domů oproti běžným pěnám s páskovými systémy, spolu s páskami je dosaženo vyšší účinnosti (PD)
 • dřevostavby, sruby, chaty
 • dilatační spáry v konstrukcích
 • pro eliminaci tepelných mostů v podhledech podkrovních prostorů v napojení na obvodové zdivo

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: 4,4′-methylendifenyldiisokyanát, oligomery, Reakční produkty fosforyltrichloridu a 2-methyloxiranu, Reakční směs: bis-(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakát a metyl-(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakát, 2,2′-oxydiethanol

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
40301RL750 mlpistolová dózabílá12 ks8595100148926
215,00  bez DPH
260,15  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny