Cementová hydroizolace 1K

Přidat do oblíbených
již od 805,86  s DPH

V moderním stavebnictví se již bez hydroizolace neobejde téměř žádná stavba. Ať už stavíte nebo provádíte rekonstrukci koupelny, terasy či balkónu, vždy je nutné mít kvalitní izolaci, která zabrání průniku vody do dalších konstrukcí. Cementová hydroizolace 1K vám to vše zajistí. Jedná se o trvale a vysoce pružnou hydroizolační hmotu na cementové bázi, s vysokou přídržností k podkladu a odolností proti tlakové vodě.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

V moderním stavebnictví se již bez hydroizolace neobejde téměř žádná stavba. Ať už stavíte nebo provádíte rekonstrukci koupelny, terasy či balkónu, vždy je nutné mít kvalitní izolaci, která zabrání průniku vody do dalších konstrukcí. Cementová hydroizolace 1K vám to vše zajistí. Jedná se o trvale a vysoce pružnou hydroizolační hmotu na cementové bázi, s vysokou přídržností k podkladu a odolností proti tlakové vodě.

Charakteristika

  • stále pružná i při mínusových teplotách
  • odolává tlakové vodě
  • vodotěsná izolace
  • interiér i exteriér
  • jednoduchá aplikace

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Prázdný obal odložit do nádob tříděného nebo komunálního odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
CH02999 kgpytelšedá90 ks8595100169488
666,00  bez DPH
805,86  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny