Den Braven Katalog produktů Lepicí pěny Rychleschnoucí pěny Lepidlo na dřevo a kámen WOOD & STONE
Novinka

Lepidlo na dřevo a kámen WOOD & STONE

Přidat do oblíbených
již od 273,46  s DPH

Speciálně vyvinutá jednosložková pěna na bázi polyuretanu, která slouží pro lepení kamene, dřeva, cihel apod.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Speciálně vyvinutá jednosložková pěna na bázi polyuretanu, která slouží pro lepení kamene, dřeva, cihel apod.

Charakteristika

 • jednosložková pěna
 • rychlá přilnavost, snadné použití
 • neexpanduje
 • colaps efekt
 • vysoká přídržnost
 • vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace

Použití

 • lepení dřeva, cihel, stavebních bloků, kamene apod.
 • lepení konstrukčních prvků ze dřeva, nábytku apod.
 • fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů
 • nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty
 • zdění nenosných konstrukcí a příček

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Lepidlo na dřevo a kámen WOOD & STONE

GHS02 GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P263 - Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:chloralkany, C14-17, Dimethylether, Reakční produkty fosforyltrichloridu a 2-methyloxiranu, polymethylenpolyfenylisokyanát

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
40520DBX750 mlpistolová dózažlutá12 ks8595100179692
226,00  bez DPH
273,46  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny