Den Braven Katalog Hydroizolace Cementové hydroizolace Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol

Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol

Přidat do oblíbených
již od 984,94  s DPH

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody. Zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům, zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na ošetřený povrch Krystalizolem lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody. Má dvojí ochranné působení:

 • kapilární – proniká hluboko do kapilární struktury betonu, kde krystalizuje a utěsňuje beton zevnitř
 • bariérové – tvoří na povrchu konstrukce pevnou vodotěsnou vrstvu

Zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům, zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na ošetřený povrch Krystalizolem lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

Charakteristika

 • odolává tlakové vodě
 • pro styk s chlorovanou vodou
 • vytváří paropropustný a vodotěsný povlak
 • odolný vůči mechanickému poškození a U V záření
 • rychlá aplikace
 • odolává ropným produktům a znečistěné vodě
 • není toxický

Použití

 • hydroizolační nátěry porézních materiálů v interiérech i exteriérech budov
 • mokré provozy – koupelny, prádelny, umývárny, sprchy
 • vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy
 • podzemní konstrukce – skruže, šachty, základy, mosty, tunely apod.
 • nádrže – jímky, septiky, bazény

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
P501 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293, 224915402.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
CH03305 kgkbelíkšedá100 ks8595100140494
814,00  bez DPH
984,94  s DPH
CH033120 kgkbelíkšedá24 ks8595100140500
2 940,00  bez DPH
3 557,40  s DPH
Oblíbené 0