Den Braven Katalog Hydroizolace Cementové hydroizolace Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol

Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol

Přidat do oblíbených
již od 984,94  s DPH

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody. Zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům, zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na ošetřený povrch krystalizolem lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu nebo jiných cementových podkladů vystavených stálému působení tlaku vody. Zaručuje zvýšení nepropustnosti betonů a malt proti vodě, kyselinám a ropným produktům, zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na ošetřený povrch krystalizolem lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

Charakteristika

  • odolává tlakové vodě
  • pro styk s chlorovanou vodou
  • vytváří paropropustný a vodotěsný povlak
  • odolný vůči mechanickému poškození a UV záření
  • rychlá aplikace
  • odolává ropným produktům a znečistěné vodě
  • není toxický

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293, 224915402.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
CH03305 kgkbelíkšedá100 ks8595100140494
814,00  bez DPH
984,94  s DPH
CH033120 kgkbelíkšedá24 ks8595100140500
2 940,00  bez DPH
3 557,40  s DPH