Novinka

Clear Epoxy

Přidat do oblíbených
již od 216,59  s DPH

Clear Epoxy je rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo. Po vytvrzení vytváří pevný spoj a má transparentní barvu. Je vhodný pro složité a vícedílné lepení. Odolný vůči vodě a rozpouštědlům.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Clear Epoxy je rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo. Po vytvrzení vytváří pevný spoj a má transparentní barvu. Je vhodný pro složité a vícedílné lepení. Odolný vůči vodě a rozpouštědlům.

Charakteristika

  • transparentní dvousložkové epoxidové lepidlo
  • voděodolný
  • po vytvrzení vytváří pevný spoj
  • doba počátečního vytvrzení je 5-8 minut
  • doba dosažení maximální pevnosti po 12 hodinách
  • doba manipulace 3-4 minuty

Použití

  • lepí cihly, keramiku, tkaniny, koberce, beton, sklolaminát, sklo, plast, PVC apod.
  • vhodný do automobilového a strojírenského průmyslu
  • použití v domácnosti i dílně

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX CLEAR EPOXY (A)

GHS07 GHS09
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu , Syntetický amorfní oxid křemičitý (nanomateriál)

DEBBEX CLEAR EPOXY (B)

GHS05 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin, 3-aminopropyltriethoxysilan, Benzylalkohol, Kopolymery butadienu a akrylonitrilu, kyselina salicylová, M-fenylenbis(methylamin), N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery, oligomerní reakční produkty s tálovými mastnými kyselinami a triethylentetraminem, Mastné kyseliny, talový olej, reakční produkty s bisfenolem A, epichlorhydrinem, glycidyltolyletherem a triethylenetetraminem

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
50720DBX24 mlblistrtransparentní12 ks8595100178770
179,00  bez DPH
216,59  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny