Cockpit spray

Přidat do oblíbených
již od 116,16  s DPH

Cockpit spray pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. Čistí, ošetřuje, chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění, statické elektřině a vlhkosti, osvěžuje barvy, odpuzuje prach. Neobsahuje silikon.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Cockpit spray pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. Čistí, ošetřuje, chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění, statické elektřině a vlhkosti, osvěžuje barvy, odpuzuje prach. Neobsahuje silikon.

Charakteristika

  • bez obsahu silikonu
  • ochraňuje interiér vozidla, osvěžuje barvy
  • odpuzuje prach a šíří příjemnou vůni v interiéru vozidla
  • chrání proti znečištění, statické elektřině a vlhkosti
  • zvyšuje lesk
  • ochraňuje materiály před působením UV záření

Použití

  • čištění, leštění a konzervace interiérů z úmělé hmoty, plastů, kůže a koženky
  • konzervace a leštění částí kokpitů vozidel z gumy, vinylu, dřeva apod.

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Cockpit sprej vanilka

GHS02 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Isobutan, propan, Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, <5% hexan, butan

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA30205400 ml, vanilkaaerosolový sprej12 ks8595100109606
106,00  bez DPH
128,26  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
TA30204400 ml, pomerančaerosolový sprej12 ks4001587030028
106,00  bez DPH
128,26  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
TA302053400 ml, citrónaerosolový sprej12 ks8595100131706
96,00  bez DPH
116,16  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
TA302051400 ml, cool freshaerosolový sprej12 ks8595100115294
106,00  bez DPH
128,26  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
TA302054400 ml, zelené jablkoaerosolový sprej12 ks8595100106513
96,00  bez DPH
116,16  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny