Den Braven Katalog Epoxy systém EPOXIN F1300 WET SPECIÁL

EPOXIN F1300 WET SPECIÁL

Přidat do oblíbených
již od 12 334,74  s DPH

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý, vlhký (vlhkost podkladu nad 4 %), ale i mastný podklad. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý, vlhký (vlhkost podkladu nad 4 %), ale i mastný podklad. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

  • aplikovatelný na vlhké a mastné podklady, kov, původní pryskyřičné povrchy
  • velmi dobrá penetrační schopnost
  • krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
  • snadná aplikace
  • vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
  • vysoká přídržnost k podkladu

Použití

  • pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
  • pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
  • penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
  • povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte prach/páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloCelková hmotnost (A+B)ObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
EXF130230 kgsoudek a kanystršedávolně8595100168443
10 194,00  bez DPH
12 334,74  s DPH