Den Braven Katalog produktů Lepidla Speciální lepidla Extrémně silné sekundové lepidlo EXTREME GLUE
Novinka

Extrémně silné sekundové lepidlo EXTREME GLUE

Přidat do oblíbených
již od 107,69  s DPH

Extrémně silné sekundové lepidlo EXTREME GLUE na okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže. Toto lepidlo drží do několika sekund bez nutnosti odvětrávání.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Extrémně silné sekundové lepidlo EXTREME GLUE na okamžité lepení plastu, keramiky, skla, gumy nebo kůže. Toto lepidlo drží do několika sekund bez nutnosti odvětrávání.

Charakteristika

  • extrémní síla
  • rychlé lepení
  • silná lepicí vrstva
  • bez nutnosti odvětrávání

Použití

  • okamžité lepení plastů, keramiky, skla, gumy nebo kůže
  • použití v interiéru i exteriéru

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX EXTREME GLUE

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:ethyl-2-kyanakrylát

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaEANCenaDostupnostPočet 
50704RL10 gdózatransparentní8595100178756
89,00  bez DPH
107,69  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
50702RL20 gdózatransparentní8595100100474
149,00  bez DPH
180,29  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny