Den Braven Katalog produktů Sypké směsi Lepidla na obklady a dlažbu Flexibilní gelové lepidlo na obklady a dlažbu ULTRA FLEX C2TE S1

Flexibilní gelové lepidlo na obklady a dlažbu ULTRA FLEX C2TE S1

Přidat do oblíbených
již od 546,92  s DPH

Deformovatelné cementové lepidlo vyztuženo vlákny, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhovující náročnějším podmínkám s gelovou konzistencí. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů a stěrkování armovací tkaniny. Lepení přímo na starou dlažbu, el. vytápěné rohože, velkoformátové prvky s vysokou mechanickou zátěží omítku beton, pórobeton, neomítnuté zdivo, apod. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004: 2007+A1:2012 pro typ C2TES1. Vyznačuje se vysokou plasticitou, lepivostí a flexibilitou lepení a gelovou konzistencí.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Deformovatelné cementové lepidlo vyztuženo vlákny, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhovující náročnějším podmínkám s gelovou konzistencí. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů a stěrkování armovací tkaniny. Lepení přímo na starou dlažbu, el. vytápěné rohože, velkoformátové prvky s vysokou mechanickou zátěží omítku beton, pórobeton, neomítnuté zdivo, apod. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004: 2007+A1:2012 pro typ C2TES1. Vyznačuje se vysokou plasticitou, lepivostí a flexibilitou lepení a gelovou konzistencí.

Charakteristika

 • vysoce flexibilní, s vysokou přilnavostí
 • gelová konzistence
 • vyztuženo vlákny
 • prodloužená doba zavadnutí
 • vysoká pevnost v tahu i tlaku
 • se sníženým skluzem
 • vyšší vydatnost
 • odolné vodě a mrazu
 • pro vnitřní a vnější použití

Použití

 • lepení keramických obkladů a dlažby, dlažby z přírodního kamene na omítku beton, pórobeton, neomítnuté zdivo i na starou dlažbu
 • do interiéru i exteriéru
 • lepení dlažby na podlahové vytápění, pro přímou aplikaci na el. vytápěné rohože, starou dlažbu a obklady
 • lepení velkoformátové dlažby s vysokou mechanickou a tepelnou zátěží
 • lepení fasádního EPS-F a MW s podélným vláknem a následné stěrkování výztužné sklotextilní mřížky a uchycování stavebních profilů

Identifikace nebezpečnosti

Flexibilní gelové lepidlo na obklady a dlažbu ULTRA FLEX C2TE S1

GHS07 GHS05
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333/313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Calcium-diformiát, Vápenec, Síran vápenatý, Křemen (SiO2), Strusky, železný kov, vysokopecní, Portlandský cement, Kouřový prach, portlandský cement, Popílek, Amorfní aluminium silikát - Perlit, Polypropylen, Hydroxypropylmetyl celulóza

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
57103GS125 kgpytelšedá42 ks8595100174109
452,00  bez DPH
546,92  s DPH
Není skladem