Den Braven Katalog Impregnace / přísady Impregnace Impregnace na zámkovou dlažbu a beton

Impregnace na zámkovou dlažbu a beton

Přidat do oblíbených
již od 163,35  s DPH

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Charakteristika

 • vodoodpuzující, hydrofobizační
 • vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
 • vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechů
 • samočistící efekt
 • zanechává původní vzhled

Použití

 • zámkové dlažby, pohledové betony, okrasné betony
 • impregnace pálených střešních krytin, plynosilikátových tvárnic apod.
 • impregnace injektáží pro zvýšení hydroizolačních vlastností
 • betonové plotové prvky, pohledové betony
 • bez rozpouštědel
 • použitelný v interiéru i v exteriéru

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
CH000701 lláhevtransparentní6 ks8595100161840
135,00  bez DPH
163,35  s DPH
CH000755 lkanystrtransparentnívolně8595100161857
457,00  bez DPH
552,97  s DPH
Oblíbené 0