Den Braven Katalog Impregnace / přísady Impregnace Impregnace na zdivo a přírodní kámen

Impregnace na zdivo a přírodní kámen

Přidat do oblíbených
již od 125,84  s DPH

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Charakteristika

  • vodoodpuzující, hydrofobizační
  • vysoká ochrana proti klimatickým vlivům
  • vysoká dlouho trvající účinnost, zabraňuje tvorbě mechů
  • samočistící efekt
  • zanechává původní vzhled

Použití

  • cihelné zdivo, přírodní kámen, okrasné zídky či kámen
  • impregnace pálených střešních krytin, plynosilikátových tvárnic apod.
  • impregnace injektáží pro zvýšení hydroizolačních vlastností
  • bez rozpouštědel
  • použitelný v interiéru i v exteriéru

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
CH000801 lláhevtransparentní6 ks8595100161864
104,00  bez DPH
125,84  s DPH
CH000855 lkanystrtransparentnívolně8595100161871
446,00  bez DPH
539,66  s DPH