Den Braven Katalog Impregnace / přísady Impregnace Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI

Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI

Přidat do oblíbených
již od 325,49  s DPH

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříznivými povětrnostními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špínou z ovzduší, působením mrazu a rozmrazovacích solí. Chrání pohledové a nekonstrukční betony, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělý kámen. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, hydrofóbní povrch. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách. Přibližná spotřeba 0,20 – 0,25 l/m2. Vydatnost 4 – 5 m2/l. Nátěr je účinný nejméně 5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříznivými povětrnostními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špínou z ovzduší, působením mrazu a rozmrazovacích solí. Chrání pohledové a nekonstrukční betony, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělý kámen. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, hydrofóbní povrch. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách. Přibližná spotřeba 0,20 – 0,25 l/m2. Vydatnost 4 – 5 m2/l. Nátěr je účinný nejméně 5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

Charakteristika

  • zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled
  • difúzní, vodoodpudivý, hydrofobizační
  • zamezuje destrukci porézních materiálů
  • zabraňuje pronikání nečistot do materiálů
  • ochrana před působením mrazu a rozmrazovacích solí
  • nepřímo zvyšuje tepelné a zvukově izolační vlastnosti zdiva

Použití

  • impregnace porézních materiálů před působením vlhka a vody
  • ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů
  • ochrana omítek, cihelného zdiva, pohledových a nekonstrukčních betonů, přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy – zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P308+P313 PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
CH000311 lplechová dózatransparentní6 ks8595100119636
269,00  bez DPH
325,49  s DPH
CH000325 lplechový kanystrtransparentnívolně8595100119643
1 099,00  bez DPH
1 329,79  s DPH
Oblíbené 0