Novinka

Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER

Přidat do oblíbených
již od 264,99  s DPH

Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinuta pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinuta pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

Charakteristika

  • nízkoexpanzní
  • výborná zvuková izolace
  • dobré tepelné izolační vlastnosti
  • aplikační teplota +5 °C až +35 °C
  • kvalitní struktura
  • výtěžnost až 14 desek
  • součástí zateplovacích ETICS systémů
  • výborná přilnavost k různým stavebním podkladům – beton, omítka, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

Použití

  • speciálně vyvinuto na lepení perimetrů – základových a soklových izolací
  • pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů na svislé konstrukce

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER

GHS02 GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:chloralkany, C14-17, Dimethylether, Reakční produkty fosforyltrichloridu a 2-methyloxiranu, Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
40221PK750 mlpistolová dózažlutá12 ks8595100180322
219,00  bez DPH
264,99  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny