Novinka

Neutrální silikon PROFI ALCOXY

Přidat do oblíbených
již od 220,22  s DPH

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů a s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů a s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

Charakteristika

  • téměř bez zápachu
  • velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace
  • trvale pružný, odolný vodě a UV záření
  • pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými přípravky

Použití

Vhodný pro profesionální sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, mědí nebo pozinkovaným materiálem. Spáry mezi rámy oken, dveří (dřevo, kov), zasklívání plastových oken, dilatační spáry, klempířské prvky a další aplikace v průmyslu a stavebnictví. Těsnění stavebních a konstrukčních prvků z betonu, dřeva, kovu a syntetických materiálů. Tmelení fasád či keramických obkladů.

Identifikace nebezpečnosti

Neutrální silikon PROFI ALCOXY

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333/313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:3-aminopropyltriethoxysilan, 3-Aminopropyl(methyl)silseskvioxan, ethoxylovaný, dichlordioktylstannan (INTERMEDIATE), ethan-1,2-diamin, Methanol, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, Triethoxy(vinyl)silan, Dioktylcín-oxid, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan, Oktylfosfonová kyselina, N-[3-(trietoxysilyl)propyl]ethylendiamin, N,N'-bis[3-(triethoxysilyl)propyl]ethylendiamin, Oxid křemičitý amorfní pyrogenní nekrystalický, Uhlovodíky C15-20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatické látky, Siloxany a silikony, di-Me, Me Ph

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
306014RL280 mlkartušetransparentní12 ks8595100176189
182,00  bez DPH
220,22  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny