Den Braven Katalog Impregnace / přísady Ostatní Odstraňovač cementových skvrn

Odstraňovač cementových skvrn

Přidat do oblíbených
již od 158,51  s DPH

Pro čistění dlažby, obkladů a nářadí po spárování hmotami na bázi cementu. Pro ošetřování veškeré sanitární keramiky (vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady a dlažby apod.) a vodovodních baterií. Odstraňuje skvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mýdla a zaschlé vody, rez a vodní kámen. Je šetrný vůči podkladu a snadno biologicky odbouratelný. Při slabém znečištění se ředí s vodou na 2 – 5% roztok. Použitím teplé vody do +40 °C se zvýší účinek přípravku. Ředí se 1:49 až 1:19 při slabém znečištění a 1:9 při silném znečištění. Doba působení 1 – 10 minut.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro čistění dlažby, obkladů a nářadí po spárování hmotami na bázi cementu. Pro ošetřování veškeré sanitární keramiky (vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady a dlažby apod.) a vodovodních baterií. Odstraňuje skvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mýdla a zaschlé vody, rez a vodní kámen. Je šetrný vůči podkladu a snadno biologicky odbouratelný. Při slabém znečištění se ředí s vodou na 2 – 5% roztok. Použitím teplé vody do +40 °C se zvýší účinek přípravku. Ředí se 1:49 až 1:19 při slabém znečištění a 1:9 při silném znečištění. Doba působení 1 – 10 minut.

Charakteristika

  • vysoká čisticí účinnost i při nízkém dávkování a tvrdé vodě
  • rozpouští uhličitany s vazbou tuhých látek
  • neutralizuje výkvěty
  • odstraňuje starou špínu, mastnotu, mýdlové skvrny a vodní kámen

Použití

  • čištění staveb. materiálů od neústupných skvrn od malty, vápna, cementu
  • účinně rozpouští uhličitany, neutralizuje výkvěty
  • čištění cihel, keramických obkladů, dlažeb, přírodního a umělého kamene
  • čištění sanitární keramiky, smaltovaných van, sprchových koutů, vodovodních baterií, porcelánu, plastů, kovů, včetně AL a nerezu

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P264 Po manipulaci se důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
57612Q1 lláhevtransparentní / nažloutlá6 ks8595100118110
131,00  bez DPH
158,51  s DPH