Novinka

Plastelína Epoxy

Přidat do oblíbených
již od 180,29  s DPH

Plastelína Epoxy je lepicí a těsnicí epoxidová hmota, kterou je možné vymodelovat do požadovaných tvarů. Po vytvrzení je odolná vůči vodě, lze ji pilovat, brousit a vrtat.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Plastelína Epoxy je lepicí a těsnicí epoxidová hmota, kterou je možné vymodelovat do požadovaných tvarů. Po vytvrzení je odolná vůči vodě, lze ji pilovat, brousit a vrtat.

Charakteristika

  • lepí a těsní 2v1
  • je možné ji vymodelovat do požadovaných tvarů
  • po vytvrzení je odolná vůči vodě
  • lze ji pilovat, brousit a vrtat

Použití

  • opravy, tmelení a lepení
  • je vhodná na lepení savých i nesavých materiálů (např. dřevo, keramika, plasty a především kovy)

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Plastelína epoxy (epoxy putty)

GHS08 GHS05
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:2,2-iminodi(etha-1-amin), benzen-1,2:4,5-tetrakarboxdianhydrid, methyl-akrylát, epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu , Vápenec, Syntetický amorfní oxid křemičitý (nanomateriál)

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
50740DBX56,6 gblistrsvětle černá12 ks8595100178800
149,00  bez DPH
180,29  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny