Potravinářský silikon

Přidat do oblíbených
již od 312,18  s DPH

Pro náročné aplikace tmelení a spárování v potravinářství s požadavkem na atestaci pro styk s potravinami. Tmelení spojů a spár v přímém styku s obilninami, pekařskými výrobky, moučníky, sušenkami, obilnou a kukuřičnou moukou, těstovinami, praženou kukuřicí a vločkami. Tmelení spár přicházejících do přímého styku s mléčnými výrobky, zakysaným mlékem, jogurty, ovocnými výrobky jako protlaky, pyré, mošty, sušené a dehydrované ovoce, včetně konzervace ve vodném nálevu, melasou, cukernými výrobky a droždím.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Pro náročné aplikace tmelení a spárování v potravinářství s požadavkem na atestaci pro styk s potravinami. Tmelení spojů a spár v přímém styku s obilninami, pekařskými výrobky, moučníky, sušenkami, obilnou a kukuřičnou moukou, těstovinami, praženou kukuřicí a vločkami. Tmelení spár přicházejících do přímého styku s mléčnými výrobky, zakysaným mlékem, jogurty, ovocnými výrobky jako protlaky, pyré, mošty, sušené a dehydrované ovoce, včetně konzervace ve vodném nálevu, melasou, cukernými výrobky a droždím.

Charakteristika

  • vysokomodulový
  • velmi vysoká přilnavost na nesavé podklady, vysoká elasticita
  • po úplném vytvrzení splňuje podmínky pro styk s potravinami

Použití

  • tmelení spojů a spár v přímém styku s obilovinami, pekařskými výrobky, moučníky, sušenkami, obilnou a kukuřičnou moukou, těstovinami, praženou kukuřicí a vločkami
  • tmelení spár v přímém styku s mléčnými výrobky, zakysaným mlékem, jogurty apod.
  • tmelení spár v přímém styku s ovocnými výrobky jako jsou protlaky, pyré, mošty, sušené a dehydrované ovoce, včetně konzervace ve vodném nálevu
  • tmelení spár v přímém styku s melasou, cukernými výrobky a droždím

Identifikace nebezpečnosti

Potravinářský silikon (Přerov)

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, Dibutylcín-di(acetát), Methylsilantriyl-triacetát, Diacetoxydi-terc.butoxysilan, Triacetoxyethylsilan, Oxid křemičitý amorfní pyrogenní nekrystalický, Uhlovodíky C15-20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03% aromatické látky, Oligomerní ethyl- a methylacetoxysilany

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
30816RL280 mlkartušetransparentní12 ks8711595197106
258,00  bez DPH
312,18  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny