Power Mix

Přidat do oblíbených
již od 18,15  s DPH

Je předem připravená a nadávkovaná plastifikační přísada nové generace určená do zdicích malt. Odpovídá normě EN 934-3/T2. Umožňuje zcela nahradit vápno. Jako přísada do zdících malt a omítek zlepšuje zpracovatelnost a zvyšuje životnost. Díky přísadě je dosaženo lepší spojitosti jednotlivých složek v hotovém zdivu, zvyšuje mrazuvzdornost, snižuje výskyt smršťovacích trhlin a pomáhá redukovat vznik výkvětů snížením transportu výkvětotvorných solí. Umožňuje práci při přípravě cementových a vápenocementových malt při teplotách do -2 °C. Dávkuje se přibližně 15 g přísady na pytel cementu (25 kg).

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Je předem připravená a nadávkovaná plastifikační přísada nové generace určená do zdicích malt. Odpovídá normě EN 934-3/T2. Umožňuje zcela nahradit vápno. Jako přísada do zdících malt a omítek zlepšuje zpracovatelnost a zvyšuje životnost. Díky přísadě je dosaženo lepší spojitosti jednotlivých složek v hotovém zdivu, zvyšuje mrazuvzdornost, snižuje výskyt smršťovacích trhlin a pomáhá redukovat vznik výkvětů snížením transportu výkvětotvorných solí. Umožňuje práci při přípravě cementových a vápenocementových malt při teplotách do -2 °C. Dávkuje se přibližně 15 g přísady na pytel cementu (25 kg).

Charakteristika

  • snižuje výslednou cenu hotové malty až o 30 % (50 sáčků o váze okolo 1 kg zastupuje 2 500 kg vápna, tzn. 2,4 palety)
  • vysoký stupeň provzdušnění a plastifikace malty
  • výrazně snižuje nároky na skladovací prostory
  • zvyšuje produktivitu (usnadňuje nakládku, dopravu, uložení, zpracování malty apod.)
  • větší smáčivý efekt, snižuje spotřebu vody

Použití

  • jako přísada do zdících malt a omítek, ke zlepšení zpracovatelnosti a zvýšení životnosti
  • pro práci při přípravě cementových a vápeno-cementových malt při teplotách do -2 °C
  • vhodný i do probarvovaných směsí

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a zasaženou pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P311 PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (lékaře) tel. 224919293, 224915402.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalEANCenaPočet 
56000BD20 gsáček5037728000093
15,00  bez DPH
18,15  s DPH