Den Braven Katalog Impregnace / přísady Přísady Přísada do omítky proti vlhkosti

Přísada do omítky proti vlhkosti

Přidat do oblíbených
již od 214,17  s DPH

Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí (do vlhkosti zdiva 10% hmotnosti). Omítka brání průniku vody v kapalné formě k povrchu, krystalizaci výkvětotvorných solí v jejich pórech a současně umožňuje zcela volnou difúzi vodních par a tím přirozený transport vlhkosti zdivem. Eliminuje tak tvorbu vlhkých map, nebo výkvětů. Používá se také do běžných vápenocementových malt, kde zcela nahrazuje vápno. Dávkuje se 0,5 – 1 litr na 50 kg pojiva (cement a vápno).

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí (do vlhkosti zdiva 10% hmotnosti). Omítka brání průniku vody v kapalné formě k povrchu, krystalizaci výkvětotvorných solí v jejich pórech a současně umožňuje zcela volnou difúzi vodních par a tím přirozený transport vlhkosti zdivem. Eliminuje tak tvorbu vlhkých map, nebo výkvětů. Používá se také do běžných vápenocementových malt, kde zcela nahrazuje vápno. Dávkuje se 0,5 – 1 litr na 50 kg pojiva (cement a vápno).

Charakteristika

  • zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení
  • zvyšuje přilnavost k podkladu
  • zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti
  • umožňuje volnou difúzi vodních par
  • snižuje riziko výskytu mokrých map a výkvětů
  • zvyšuje možnost použití širší frakce písků
  • ve vápenocementových omítkách nahrazuje vápno

Použití

  • vhodný pro všechny typy cementových, vápennocementových a vápenných omítek, sanačních omítek a injektážních malt
  • vhodný pro vápennocementové omítky a pro spárování

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
57619Q1 lláhevnažloutlá6 ks8595100118325
177,00  bez DPH
214,17  s DPH