Den Braven Katalog Protipožární systém Protipožární systém DEBBEX Protipožární intumescentní PUR pěna DEBBEX

Protipožární intumescentní PUR pěna DEBBEX

Přidat do oblíbených
již od 2 221,56  s DPH

2komponentní systém polyuretanové pěny s bezhalogenovými intumescentními zpomalovači hoření. Těsnění smíšených prostupů pro pevné (kamenné, betonové, cihlové) stěny, pevné podlahy a pružné stěny. Systém protipožární ochrany prostupů pro elektrické, telekomunikační a optické kabely, trubky elektrických instalací a hořlavé i nehořlavé potrubí. Protipožární ochrana prostupů instalací v souladu s MLAR.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

2komponentní systém polyuretanové pěny s bezhalogenovými intumescentními zpomalovači hoření. Těsnění smíšených prostupů pro pevné (kamenné, betonové, cihlové) stěny, pevné podlahy a pružné stěny. Systém protipožární ochrany prostupů pro elektrické, telekomunikační a optické kabely, trubky elektrických instalací a hořlavé i nehořlavé potrubí. Protipožární ochrana prostupů instalací v souladu s MLAR.

Schválení & certifikáty

  • evropské technické schválení ETA-10/0431, OIB
  • evropské technické schválení ETA-11/0206, OIB
  • osvědčení ES o shodě 0761-CPD-0208
  • znalecký posudek MLAR (11352/2016)
  • aplikace protipožární ochrany č. 22490 (kabely), VKF
  • aplikace protipožární ochrany č. 22494 (termoplastické trubky), VKF
  • aplikace protipožární ochrana č.22499 (měděné trubky), VKF
  • aplikace protipožární ochrana č.22500 (ocelové trubky), VKF

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody nebo mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.
P501 Odstraňte obal nebo obsah ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
PS100380 mlkartušečervenohnědá6 ks8595100166241
1 836,00  bez DPH
2 221,56  s DPH