PUREXIN F4000

Přidat do oblíbených
již od 14 000,91  s DPH

Tříkomponentní vysoce elastická hydroizolační polyurethanová membrána překlenující statické i dynamické trhliny, bez obsahu organických rozpouštědel.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Tříkomponentní vysoce elastická hydroizolační polyurethanová membrána překlenující statické i dynamické trhliny, bez obsahu organických rozpouštědel.

Výhody

  • vysoká schopnost překlenout trhliny (statické i dynamické) i za nízkých teplot (-20 °C)
  • vodotěsný
  • neobsahuje organická rozpouštědla
  • zajištěná adheze s dalšími hmotami E POXIN a PUREXIN

Použití

  • pro elastické trhliny překlenující pojížděné protiskluzové systémy
  • určen zejména pro parkovací plochy, garáže, lávky atd.

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Složka C

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H372 Způsobuje poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloCelková hmotnost (A+B+C)ObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
PXF400230 kgsoudek a kanystrnahnědlávolně8595100168467
11 571,00  bez DPH
14 000,91  s DPH