Den Braven Katalog produktů Lepidla Speciální lepidla Sekundové gelové lepidlo SUPER GEL
Novinka

Sekundové gelové lepidlo SUPER GEL

Přidat do oblíbených
již od 71,39  s DPH

Sekundové lepidlo gelového typu, které okamžitě lepí materiály jako keramika, kůže, plast, guma nebo sklo. Ideální na lepení savých materiálů, protože gelová konzistence nevsakuje do podkladu. Vytváří trvalý a pevný spoj. Dávejte pozor na kůži rukou, kdy kontakt s pokožkou okamžitě spojuje a naleptává. S lepidlem pracujte velice opatrně a dávejte pozor na okolní materiály a podklady.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Sekundové lepidlo gelového typu, které okamžitě lepí materiály jako keramika, kůže, plast, guma nebo sklo. Ideální na lepení savých materiálů, protože gelová konzistence nevsakuje do podkladu. Vytváří trvalý a pevný spoj. Dávejte pozor na kůži rukou, kdy kontakt s pokožkou okamžitě spojuje a naleptává. S lepidlem pracujte velice opatrně a dávejte pozor na okolní materiály a podklady.

Charakteristika

  • gelová konzistence
  • ideální pro lepení savých materiálů
  • vytváří trvalý a pevný spoj

Použití

  • keramika, kůže, plast, guma nebo sklo

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX SUPER GEL

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:ethyl-2-kyanakrylát

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaEANCenaDostupnostPočet 
50711DBX3 gtubičkatransparentní8595100178763
59,00  bez DPH
71,39  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny