Novinka

Tekutý kov

Přidat do oblíbených
již od 199,65  s DPH

Tekutý kov je rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo především na kovové materiály, ale také na pryže, kůže, plasty nebo dřevo. Po vytvrzení vytváří pevný spoj tmavě šedé barvy. Lze jej pilovat, brousit a vrtat. Vyznačuje se nízkým zápachem, silným lepením a snadným použitím. Je odolný vůči vodě, olejům, kyselinám a zásadám.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Tekutý kov je rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo především na kovové materiály, ale také na pryže, kůže, plasty nebo dřevo. Po vytvrzení vytváří pevný spoj tmavě šedé barvy. Lze jej pilovat, brousit a vrtat. Vyznačuje se nízkým zápachem, silným lepením a snadným použitím. Je odolný vůči vodě, olejům, kyselinám a zásadám.

Charakteristika

  • dvousložková epoxidová pryskyřice
  • rychletuhnoucí
  • doba počátečního vytvrzení je 4-6 minut
  • doba manipulace je 15-30 minut
  • po vytvrzení vytváří pevný spoj
  • lze jej pilovat, brousit a vrtat

Použití

  • lepí kovy, dřevo, kámen a některé druhy plastů
  • vhodný především pro kovové předměty při opravách
  • vhodný ve strojním, automobilovém a lodním průmyslu
  • použití v domácnosti a dílně

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Tekutý kov Metal EPOXY (A)

GHS07 GHS09
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu , Syntetický amorfní oxid křemičitý (nanomateriál)

DEBBEX Tekutý kov Metal EPOXY (B)

GHS05 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol, 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin, 3-aminopropyltriethoxysilan, Benzylalkohol, Kopolymery butadienu a akrylonitrilu, kyselina salicylová, M-fenylenbis(methylamin), N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery, oligomerní reakční produkty s tálovými mastnými kyselinami a triethylentetraminem, Mastné kyseliny, talový olej, reakční produkty s bisfenolem A, epichlorhydrinem, glycidyltolyletherem a triethylenetetraminem

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
50731DBX56,6 gblistrsvětle černá12 ks8595100178794
165,00  bez DPH
199,65  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
50730DBX24 mlblistrsvětle černá12 ks8595100178787
179,00  bez DPH
216,59  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny