Den Braven Katalog Impregnace / přísady Přísady Urychlovač a plastifikátor stavebních hmot

Urychlovač a plastifikátor stavebních hmot

Přidat do oblíbených
již od 108,90  s DPH

Pro snížení spotřeby vody, dodává plasticitu, zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení betonů a hmot, jejichž obsahem jsou portlandské a směsné cementy. Snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zásadním způsobem zvyšuje pevnost betonu a odolnost betonu vůči klimatickým i chemickým vlivům. Umožňuje betonování za poklesů teploty pod 0 °C. Při betonování nebo zdění za nízkých teplot (pod +5 °C) nutno postupovat dle zásad betonáže při nízkých a záporných teplotách. Odpovídá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje se 0,7 až 1,5 litru na 100 kg cementu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro snížení spotřeby vody, dodává plasticitu, zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení betonů a hmot, jejichž obsahem jsou portlandské a směsné cementy. Snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zásadním způsobem zvyšuje pevnost betonu a odolnost betonu vůči klimatickým i chemickým vlivům. Umožňuje betonování za poklesů teploty pod 0 °C. Při betonování nebo zdění za nízkých teplot (pod +5 °C) nutno postupovat dle zásad betonáže při nízkých a záporných teplotách. Odpovídá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje se 0,7 až 1,5 litru na 100 kg cementu.

Charakteristika

  • snižuje výskyt smršťovacích trhlin u tekutých směsí
  • snižuje spotřebu vody, dodává plasticitu
  • zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení
  • zvyšuje počáteční pevnost betonu již po 1. dni

Použití

  • plastifikátor betonů
  • pro předepjatý beton, železobetonové konstrukce
  • pro výrobu prefabrikovaného betonu, pohledové betony a zámkové dlažby
  • při provádění stavebních prací za nízkých teplot

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
CH05101 lláhevnažloutlá6 ks504 ks8595100110527
90,00  bez DPH
108,90  s DPH
CH05115 lkanystrnažloutlávolně96 ks8595100110534
409,00  bez DPH
494,89  s DPH
Oblíbené 0