Den Braven Katalog Impregnace / přísady Přísady Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot

Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot

Přidat do oblíbených
již od 112,53  s DPH

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Pro betony prosté, železové i předpjaté. Přísada zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a tvrdnutí betonu, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Díky svému složení nepůsobí korozivně na ocelovou výztuž. Zlepšuje zpracovatelnost betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči působení mrazu. Umožňuje zpracovatelnost betonů při teplotách až do -10 °C. Odpovídá EN 934-2, T7. Dávkuje se 0,325 – 1 litr přísady na 50 kg cementu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Pro betony prosté, železové i předpjaté. Přísada zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a tvrdnutí betonu, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Díky svému složení nepůsobí korozivně na ocelovou výztuž. Zlepšuje zpracovatelnost betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči působení mrazu. Umožňuje zpracovatelnost betonů při teplotách až do -10 °C. Odpovídá EN 934-2, T7. Dávkuje se 0,325 – 1 litr přísady na 50 kg cementu.

Charakteristika

 • zvyšuje pevnost betonu
 • urychluje tuhnutí a vytvrzení
 • umožňuje zpracovatelnost betonu a cementem pojených hmot do -10 °C
 • nezpůsobuje korozi výztuže
 • zvyšuje vodonepropustnost betonu
 • pro předepjatý beton, železobetonové konstrukce
 • obsah alkálií ≤ 8,0

Použití

 • pro předepjatý beton, železobetonové konstrukce
 • pro urychlení fáze tvrdnutí betonu ve výrobnách prefabrikátů
 • pro betonování za nočních poklesů teploty nebo nárazové studené vlny do -10°C
 • zkrácení doby tepelné ochrany při betonování za nízkých teplot
 • zkrácení doby, po které je možné odbednění monolit. beton. konstrukcí
 • zkrácení doby potřebné pro dosažení odformovacích nebo manipulačních pevností výrobků z prostého, železového nebo předpjatého betonu

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
CH05001 lláhevnažloutlá6 ks504 ks8595100104007
93,00  bez DPH
112,53  s DPH
CH05015 lkanystrnažloutlávolně96 ks8595100104021
419,00  bez DPH
506,99  s DPH
CH050310 lkanystrnažloutlávolněvolně8595100104038
973,00  bez DPH
1 177,33  s DPH