Den Braven Katalog Ostatní Bazénová chemie Cranit Flokul ULTRA – vločkování

Cranit Flokul ULTRA – vločkování

Přidat do oblíbených
již od 111,32  s DPH

Určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu aktivního chlóru je voda v bazénu kalná. Dávkuje se 3 – 6 ml přípravku na 1 m3 (1 000 litrů) vody.

Pokyny

Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 přípravkem Cranit pH plus/Cranit pH minus. Potřebnou dávku přípravku rozmíchejte v 10 litrech vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte do sběrače (skimmeru) nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným vysavačem.

Dávkování

3 – 6 ml přípravku na 1 m3 (1 000 litrů) vody.

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
CH2090,5 lláhevnamodralávolně8595100128232
92,00  bez DPH
111,32  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny