Den Braven Katalog produktů Lepidla Lepidla na podlahy Elastické lepidlo a hydroizolace DUO FLEX L8600

Elastické lepidlo a hydroizolace DUO FLEX L8600

Přidat do oblíbených
již od 1 775,07  s DPH

Jednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymeru. Ideální pro pokládání nových podlahových prvků na starou dlažbu, umělé mramory, potěry a mazaniny, kov, dřevo a dřevěné hmoty. Díky své viskozitě, lze lepit prvky i svisle, jako např. obklady či jiné dekorativní prvky. Perfektně vyrovná případné drobné nerovnosti. Lze také lepit hydroizolační rošty a PVC fólie s podkladní vrstvou z netkané PES textilie.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Jednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymeru. Ideální pro pokládání nových podlahových prvků na starou dlažbu, umělé mramory, potěry a mazaniny, kov, dřevo a dřevěné hmoty. Díky své viskozitě, lze lepit prvky i svisle, jako např. obklady či jiné dekorativní prvky. Perfektně vyrovná případné drobné nerovnosti. Lze také lepit hydroizolační rošty a PVC fólie s podkladní vrstvou z netkané PES textilie.

Charakteristika

 • na bázi MS Polymeru
 • na velké formáty
 • i na svislé stěny
 • pružné a kritické podklady
 • velmi vysoká pružnost lepidla
 • s lepidlem lze provádět i hydroizolační stěrku
 • extrémní přídržnost k podkladu

Použití

 • ideální pro lepení na kritické podklady jako jsou kovy, OSB nebo dřevěné podklady. Díky své pružnosti odolá, jak otřesům, tak průhybu
 • lepení keramických obkladů a dlažby
 • PVC, Lino, beton dřevo
 • interiér, Exteriér
 • hydroizolace a lepení jedním materiálem

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Prázdný obal odložit do nádob tříděného nebo komunálního odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
51211DF5 kgkbelíkbéžová72 ks8595100165503
1 467,00  bez DPH
1 775,07  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
51212DF15 kgkbelíkbéžová33 ks8595100167064
4 255,00  bez DPH
5 148,55  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
51214DF15 kgkbelíkšedá33 ks8595100176929
4 255,00  bez DPH
5 148,55  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny