Gasket sealant černý AUTOMATIC

Přidat do oblíbených
již od 482,79  s DPH

Jednosložkový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolností do +180 °C, krátkodobě až do +220 °C. Těsnění vedení vysokoteplotního potrubí, rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod. Automatic Gasket Sealant červený má tepelnou odolnost od -60 °C do +300 °C.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložkový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj s vysokou tepelnou odolností do +180 °C, krátkodobě až do +220 °C. Těsnění vedení vysokoteplotního potrubí, rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod. Automatic Gasket Sealant červený má tepelnou odolnost od -60 °C do +300 °C.

Charakteristika

  • středněmodulový, nepřetíratelný
  • velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály
  • trvale pružný, odolný vysokým provozním teplotám, vlhku i vodě

Použití

  • tmelení/těsnění vedení nízko nebo vysokoteplotního potrubí
  • tmelení/těsnění kotlových přírub, dvířek, límců nebo průmyslových pecí apod.
  • těsnění přírub vysokoteplotních rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek apod.

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229 – Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 – Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 – Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P410/412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Tato směs obsahuje látky, které jsou považovány za perzistentní, bioakumulativní nebo toxické (PBT).
Tato směs obsahuje látky, které jsou považovány za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
32011A200 mlkartuše AUTOMATICčerná6 ks8595100135353
399,00  bez DPH
482,79  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny