HIGH TEMPERATURE +800 °C

Přidat do oblíbených
již od 239,58  s DPH

Žáruvzdorný ochranný sprej na bázi silikonu. Ideální pro lakování povrchů s požadavkem ochrany při teplotě nad +200 °C. Odolný až do +800 °C.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie , Štítek

Žáruvzdorný ochranný sprej na bázi silikonu. Ideální pro lakování povrchů s požadavkem ochrany při teplotě nad +200 °C. Odolný až do +800 °C.

Identifikace nebezpečnosti

DISTYK High temperature 800 °C

GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P333/313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:aceton, butan-1-ol, ethylbenzen, Ropný plyn, C3-4, [Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 90 °C až 230 °C.], Xylen

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA50104DEU500 mlaerosolový sprejstříbrná matná12 ks8595100164704
198,00  bez DPH
239,58  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
TA50103DEU500 mlaerosolový sprejčerná matná12 ks8595100164698
198,00  bez DPH
239,58  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny