Novinka

Kontaktní lepidlo

Přidat do oblíbených
již od 54,45  s DPH

Jednosložkové rozpouštědlové lepidlo s rychlým zasycháním. Lepidlo je v kapesní verzi 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži nebo na zahradě. Je vhodné především k lepení textilních a kožených věcí. Dále lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov a beton.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Jednosložkové rozpouštědlové lepidlo s rychlým zasycháním. Lepidlo je v kapesní verzi 50 ml a využijete ho v domácnosti, garáži nebo na zahradě. Je vhodné především k lepení textilních a kožených věcí. Dále lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov a beton.

Charakteristika

 • lehce roztíratelné
 • interiér i exteriér
 • pružný spoj
 • odolné vlhku a vodě
 • rychlé zavadnutí, dlouhý otevřený čas
 • rychlá přilnavost, snadná aplikace
 • vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý i nesavý

Použití

 • lepí PVC, korek, dřevo, kůži, kov, beton
 • použití v domácnosti, garáži nebo na zahradě
 • je vhodné především pro kožené a textilní věci – lepení pryže, kůže apod.
 • lepení na dřevovláknité a dřevotřískové desky

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Contact glue (kontaktní lepidlo)

GHS08 GHS02 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám><uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P403/233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:aceton, ethyl-acetát, Xylen, uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, > 5% hexan

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaEANCenaDostupnostPočet 
60030DBX50 mltuba v blistrunažloutlá8595100178664
45,00  bez DPH
54,45  s DPH
Není skladem