Malířské vápno

Přidat do oblíbených
již od 361,79  s DPH

Pro interiérové i exteriérové nátěry hladkých i štukových omítek. Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu a čistotu. Pro svou přírodní bázi je vhodný i pro nátěry historických objektů. Vydatnost 4 – 6 m2/kg. Doba schnutí 1-2 hodiny.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro interiérové i exteriérové nátěry hladkých i štukových omítek. Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu a čistotu. Pro svou přírodní bázi je vhodný i pro nátěry historických objektů. Vydatnost 4 – 6 m2/kg. Doba schnutí 1-2 hodiny.

Charakteristika

  • bělost 89% BaSO4
  • vysoce prodyšný
  • přírodní materiál
  • rychleschnoucí

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P261+P304+P340 Zamezte vdechování prachu/aerosolů. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
T15011 kgkbelíkbílá - bělost min. 89%44 ks8595100155399
299,00  bez DPH
361,79  s DPH