Den Braven Katalog produktů Montážní pěny Nízkoexpanzní pěny Nízkoexpanzní pěna bez vlhčení NXP PROFI 750
Novinka

Nízkoexpanzní pěna bez vlhčení NXP PROFI 750

Přidat do oblíbených
již od 238,37  s DPH

Nízkoexpanzní pěna bez vlhčení NXP PROFI 750 je montážní a izolační jednokomponentní polyuretanová pěna s kvalitní strukturou bez nutného vlhčení.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Nízkoexpanzní pěna bez vlhčení NXP PROFI 750 je montážní a izolační jednokomponentní polyuretanová pěna s kvalitní strukturou bez nutného vlhčení.

Charakteristika

  • kvalitní struktura
  • tepelná a zvuková izolace
  • aplikace bez vlhčení

Použití

  • montáž okenních rámů
  • dveřních zárubní
  • těsnění průchodů
  • lepení a montáže okenních parapetů, schodišťových stupňů apod.

Identifikace nebezpečnosti

NXP PROFI 750

GHS02 GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308/313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:chloralkany, C14-17, Dimethylether, Isobutan, propan, Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
40510DBX750 mlpistolová dózasvětle modrá12 ks8595100177650
197,00  bez DPH
238,37  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny