Nízkoexpanzní pěna

Přidat do oblíbených
již od 205,70  s DPH

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie , ,

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů.

Charakteristika

  • rychle vytvrzující
  • vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty atd.
  • vysoká plnící schopnost
  • rovnoměrná struktura
  • dobrá teplená a zvuková izolace
  • nízkoexpanzní

Použití

  • montáže dřevěných a PVC okenních rámů a dveřních zárubní
  • vyplňování montážních prostorů mezi panely, zateplování koupelnových van
  • lepení parapetů, vyplňování průchodů elektrického vedení a potrubí skrze stěny a podlahy
  • vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty)

Identifikace nebezpečnosti

PU-GUNFOAM 750 Low Expansion

GHS02 GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P263 - Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308/313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:chloralkany, C14-17, Dimethylether, Isobutan, propan, Reakční produkty fosforyltrichloridu a 2-methyloxiranu, Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester, butan

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
40222BD750 mlpistolová dózazelená12 ks8595100107961
170,00  bez DPH
205,70  s DPH
Není skladem