Ochrana dutin

Přidat do oblíbených
již od 159,72  s DPH

Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplexně, proniká pod vlhkost a vodu.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplexně, proniká pod vlhkost a vodu.

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Ochrana dutin

GHS02 GHS08
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:ethylbenzen, Ropný plyn, C3-4, [Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 90 °C až 230 °C.], Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, Isopropanol, toluen, Xylen

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA40601400 mlaerosolový sprej12 ks4001587040065
132,00  bez DPH
159,72  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny