Novinka

Odšeďovač dřeva

Přidat do oblíbených
již od 148,83  s DPH

Odšeďovač dřeva je přípravek, který odstraňuje dřevní šeď, čistí zašlé dřevo. Vymaže z povrchu špínu a šeď a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Obnovuje barvu starého dřeva. Výrobek je připraven ihned k aplikaci. Pro použití na ploty, dveře, palubky, palety, altány a pergoly. Přibližná spotřeba: 8 až 10 m2/l.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Odšeďovač dřeva je přípravek, který odstraňuje dřevní šeď, čistí zašlé dřevo. Vymaže z povrchu špínu a šeď a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Obnovuje barvu starého dřeva. Výrobek je připraven ihned k aplikaci. Pro použití na ploty, dveře, palubky, palety, altány a pergoly. Přibližná spotřeba: 8 až 10 m2/l.

Charakteristika

  • vysoká účinnost
  • pro obnovu kresby dřeva
  • odstranění šedých skvrn

Použití

  • ploty
  • dveře
  • palubky
  • altány a pergoly

Identifikace nebezpečnosti

Odšeďovač dřeva

GHS05
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:šťavelová kyselina, Natrium-(p-kumensulfonát), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli, Isotridecanol,ethoxylated (CAS# 9043-30-5)

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
CH000901 lláhevtransparentní12 ks8595100175557
123,00  bez DPH
148,83  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny