Novinka

Oprava betonu BETON FIX

Přidat do oblíbených
již od 216,59  s DPH

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky.

Charakteristika

  • interiér i exteriér
  • okamžitě použitelný, téměř bez zápachu
  • přetíratelný
  • brousitelný
  • i na vlhký podklad

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Oprava betonu BETON FIX (složka A)

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332/313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Vinyltoluen, Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-

DEBBEX Oprava betonu BETON FIX (složka B)

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Dibenzoylperoxid, Ethan-1,2-diol

Pro další názornou ukázku aplikace v praxi neváhejte zhlédnout aplikační video na Prima TV v Libovkách Pepy Libického.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v baleníEANCenaDostupnostPočet 
74023BD480 gkartušešedá12 ks8595100176318
179,00  bez DPH
216,59  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny