Novinka

POWER KLEBER D4 EXTRA

Přidat do oblíbených
již od 204,49  s DPH

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu bez obsahu ředidel. Oproti klasickému POWER KLEBERU má POWER KLEBER D4 EXTRA rychlejší schnutí. Další jeho výhodou je, že více vypěňuje a vyplňuje nerovnosti. Lze aplikovat i na nesavé podklady.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu bez obsahu ředidel. Oproti klasickému POWER KLEBERU má POWER KLEBER D4 EXTRA rychlejší schnutí. Další jeho výhodou je, že více vypěňuje a vyplňuje nerovnosti. Lze aplikovat i na nesavé podklady.

Charakteristika

 • odolné vůči vodě a vlhkosti dle normy EN 204 D4
 • po vyzrání lze brousit a přetírat
 • odolné běžným chemikáliím
 • tlumí hluk a vibrace
 • extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř na všechny povrchy
 • rychle vytvrzující
 • na savé i nesavé podklady
 • vypěňuje a vyrovnává povrch

Použití

 • lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.)
 • lepení lakovaných a nesavých povrchů, dlaždice, keramika, ocel, hliník, plast, ABS, sklo aj.
 • lepení polystyrenových tabulí, sádrokartonových desek, dřeva, umělého a přírodního kamene, betonu, izolačních materiálů jako je PU-pěna, PS-pěna, skelná a minerální vata apod.
 • fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů
 • lepení zrcadel
 • nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty

Identifikace nebezpečnosti

Power Kleber D4 Extra

GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342/311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:diethyl(methyl)benzendiamin, propylenkarbonát, Reakční hmota 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a o-(p-isokyanatobenzyl)fenylisokyanátu, Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
00432DBX300 mlkartušekrémová12 ks8595100178145
169,00  bez DPH
204,49  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny