Protipožární pěna

Přidat do oblíbených
již od 511,83  s DPH

Jednosložková, polotvrdá izolační PUR pěna s odolností proti ohni a dalšími doplňkovými charakteristikami. Hnací plyn je nehořlavý.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Jednosložková, polotvrdá izolační PUR pěna s odolností proti ohni a dalšími doplňkovými charakteristikami. Hnací plyn je nehořlavý.

Charakteristika

  • žádné plamenně hořící kapky při hoření
  • velká plnící schopnost, dobrá rozměrová stabilita
  • zvýšená přilnavost na tvrzené PVC
  • vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako – zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, ocel apod.

Použití

  • pro vyplňování spár, kde je žádoucí odolnost ohni a kouři
  • spáry sádrokartonových protipožárních konstrukcí
  • použitelná ve spárách až do 30 mm
  • v kombinaci s protipožárním silikonem až do 40 mm
  • požáru odolná dle EN 1366-4 60 minut v otvoru širokém 20 mm, v kombinaci s protipožárním silikonem 180 minut v otvoru širokém 40 mm
  • dbejte na správný výběr produktů dle klasifikačního a testovacího protokolu

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem – při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloObjemObalBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaPočet 
FP701750 mltrubičková dózarůžová12 ks8595100158116
423,00  bez DPH
511,83  s DPH
FP700750 mlpistolová dózarůžová12 ks8595100158109
431,00  bez DPH
521,51  s DPH
Oblíbené 0