Den Braven Katalog produktů Montážní pěny Speciální pěny Stříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK
Novinka

Stříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK

Přidat do oblíbených
již od 323,07  s DPH

Jednosložková polyuretanová pěna se speciálním aplikátorem pro sprejový efekt. Pěna má výborné termoizolační vlastnosti. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelný mostům.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Jednosložková polyuretanová pěna se speciálním aplikátorem pro sprejový efekt. Pěna má výborné termoizolační vlastnosti. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelný mostům.

Charakteristika

 • sprejový efekt
 • nahrazuje tepelnou izolaci
 • vrstvení po 15 minutách
 • vydatnost z jedné pěny – 2m2
 • součinitel tepelné vodivosti – 0,03W(m*k)
 • pomáhá předcházet tepelným mostům

Použití

 • vysoce účinná tepelná a zvuková izolace
 • vhodná na nerovné a těžko dostupné povrchy
 • tepelná izolace stěn, vrat garáží, potrubí, zásobníků apod.
 • úspora nákladů na energie, účinná izolace
 • zajištuje účinnou ochranu budovy před průvanem a vlhkostí

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Stříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK

GHS02 GHS08 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...
P342/311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P362/364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403/235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 - Skladujte uzamčené.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Dimethylether, Isobutan, 2,2'-dimorfolinyldiethyl-ether, Tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát, Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
40310DBX750 mlpistolová dózažlutá12 ks8595100178732
267,00  bez DPH
323,07  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny