Čistič brzd bez acetonu

Přidat do oblíbených
již od 111,32  s DPH

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, lze jej také využít při drobných montážích nebo opravách. Nezanechává zbytky, odstraní stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění ani plastovým částem.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, lze jej také využít při drobných montážích nebo opravách. Nezanechává zbytky, odstraní stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění ani plastovým částem.

Charakteristika

  • účinný bez zanechání jakýchkoliv zbytků
  • vysoký čistící efekt ve velmi krátkém čase
  • odstraňuje stará nefunkční a zatvrdlá mazadla
  • nekorozní a neagresivní vůči pryžovému těsnění a plastovým částem

Použití

  • čištění ve veškerém průmyslu, v řemesle, při opravách a montážích
  • čištění bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdových válců a pouzder
  • čištění a odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montážích a údržbě
  • čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, per a pouzder

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Čistič brzd bez acetonu

GHS02 GHS07 GHS09
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...
P391 - Uniklý produkt seberte.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Isobutan, propan, oxid uhličitý, Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, <5% hexan, butan

Empty tab. Edit page to add content here.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA10101400 mlaerosolový sprej12 ks4001587010013
92,00  bez DPH
111,32  s DPH
Není skladem
TA10114500 + 100 ml ZDARMAaerosolový sprej12 ks8595100176400
115,00  bez DPH
139,15  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny
TA1011130 lkanystrvolně8595100132406
3 790,00  bez DPH
4 585,90  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny