Ochrana podvozku – kaučuk

Přidat do oblíbených
již od 240,79  s DPH

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoilery, prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné. Vytváří pevně přilnavý, přetíratelný ochranný film.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoilery, prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné. Vytváří pevně přilnavý, přetíratelný ochranný film.

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Ochrana podvozku kaučuk

GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P333/313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 - Chraňte před slunečním zářením.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:aceton, kalafuna, ethyl-acetát, Ropný plyn, C3-4, Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, n-butyl-acetát, Xylen, Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexanu

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA40701400 mlaerosolový sprejčerná12 ks4001587040072
199,00  bez DPH
240,79  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny