Čistič klimatizace

Přidat do oblíbených
již od 338,80  s DPH

Ideální pěnový prostředek pro čištění klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémů.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Ideální pěnový prostředek pro čištění klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémů.

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Čistič klimatizace

GHS02 GHS07
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:(R)-p-mentha-1,8-dien, 1-Methoxypropan-2-ol, Isobutan, propan, alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14)), Izotridekanol, etoxylovaný, butan

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
TA00070400 mlaerosolový sprej12 ks8595100120458
280,00  bez DPH
338,80  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny