EPOXIN F1200 WET

Přidat do oblíbených
již od 2 695,88  s DPH

Dvousložková epoxidová penetrace na vlhký podklad (vlhkost podkladu nad 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Dvousložková epoxidová penetrace na vlhký podklad (vlhkost podkladu nad 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

 • aplikovatelný na vlhké podklady, anhydrity, kov, sádrokarton
 • velmi dobrá penetrační schopnost
 • krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
 • snadná aplikace
 • vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
 • vysoká přídržnost k podkladu
 • barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) – pouze u barevných verzí

Použití

 • pro penetraci suchých, ale i vlhkých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru•
 • jako penetrační nátěr pro anhydrit, sádrokarton, kovy, teraco, původní pryskyřičné povrchy a další problematické podklady
 • pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
 • penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
 • povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu
 • aplikace na čerstvé betony, a to již 5 – 10 dnů po betonáži v závislosti na teplotě a vlhkosti

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloCelková hmotnost (A+B)ObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
EXF12054,4 kgplechové obalytransparentnívolně8595100168511
2 228,00  bez DPH
2 695,88  s DPH
EXF120230 kgsoudek a kanystrtransparentnívolně8595100167903
12 599,00  bez DPH
15 244,79  s DPH
EXF1201550 kgsudytransparentnívolně8595100167897
227 744,00  bez DPH
275 570,24  s DPH